Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Symposium 'Lezen = Groeien!', 31 maart 2016

Lionsclubs Nederland organiseerde symposium ‘Lezen = Groeien!’, 31-03-2016

 

Tijdens dat symposium heeft Council Chairman Ruud de Groot het Taalakkoord van het ministerie van SZW ondertekend.

 Wij profileren ons hiermee als ambassadeurs van de taalverbetering in onze bedrijven. 

 

Intentieverklaring  ⇒⇒

Aanmelding ⇒⇒

 

 

Wij zetten in op Taal

 

Ambitiedocument

 

Welkom bij het ambitiedocument van het Taalakkoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt neer op zo’n 1,1 miljoen werknemers. Het betreft zowel mensen met een migrantenachtergrond als autochtonen. Vooral laagopgeleiden, maar ook hoger opgeleiden, die moeite hebben met de Nederlandse taal. Circa 9% van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als op de werkvloer.


Wij, ondertekenaars van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Nederlands op de werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger, met meer plezier kunnen werken, hun vak op hun niveau kunnen uitvoeren en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit.

Door het invullen van dit ambitiedocument kunt u beschrijven wat uw motivatie is om ondertekenaar van het Taalakkoord te zijn en wat uw ambities zijn op het gebied van Nederlands op de werkvloer.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Gegevens

Bedrijfsnaam: Lions Nederland / Lions MD110

Naam contactpersoon: Voorzitter Commissie Lions Lezen en Svhrijven (George Muskens)

Telefoonnummer: 06-34140948

E-mail: lezenenschrijven@lions.nl

 

Omschrijving werkzaamheden LIONS 

“We Serve!"

LIONS Nederland is onderdeel van de grootste NGO (Non Gouvernementele Organisatie ) binnen de VN en de grootste organisatie van serviceclubs ter wereld. Internationaal telt ze bijna 1,4 miljoen leden, verenigd in meer dan 46000 clubs in 193 landen. Binnen Nederland zijn 424 Lionsclubs en 10 Leoclubs met totaal ruim 11.500 leden actief. Het motto van Lions Clubs International (LCI) is ‘We Serve’ - ‘Wij Dienen’.

 

Beschrijf hier waarom u zich wilt verbinden aan het Taalakkoord.

Taalakkoorden onderstrepen de noodzaak om, in het algemeen, de basisvaardigheden van de mensen in de bedrijven en het bedrijfsleven te verbeteren. Primaire doelgroep zijn laagtaalvaardige werknemers – ongeacht herkomst en leeftijd gaat dat om zeker tien percent van de werkende Nederlanders. De taalakkoorden zijn onderdeel van het landelijk beleid “Tel mee met Taal”. Aansluiting bij de taalakkoorden van organisaties met een andere doelstelling is wenselijk en nuttig, ten einde een deskundige en betrokken inzet te bevorderen, in en vanuit brede plaatselijke en landelijke samenwerkingsverbanden.

Lions Nederland, de Nederlandse Lionsclubs en Nederlandse Lions passen bij deze doelstelling: zij zijn betrokken bij de maatschappij en bij de aanpak van laaggeletterdheid. Velen, zo niet de meesten zijn actief in bedrijven en organisaties, alsook in plaatselijke netwerken, terwijl de kracht van de Lions in belangrijke mate steunt op de deskundigheden van de leden. Lions Nederland wil met de Nederlandse Lionsclubs en de Nederlandse Lions zich actief inzetten voor de strijd tegen de laaggeletterdheid in het algemeen en, direct of indirect, zich richten onvoldoende taalvaardigheid van werknemers binnen de bedrijven en organisaties waarin Lions-leden een rol spelen.

 

Is uw organisatie al actief (geweest) met taal op de werkvloer en wat was de aanleiding daarvoor?

Lions International heeft in de zomer van 2012 een internationaal programma gelanceerd,  het Reading Action Program. (zie Lions International onder Reading Action Program). De Nederlandse Lions hebben zich aan dit programma gecommitteerd door internationaal aan te dringen op een tienjarenprogramma. Ze hebben hiervoor samenwerking gezocht met de Stichting Lezen en Schrijven en in Nederland een landelijke Lions L&S commissie ingesteld. Aangezien Lions overwegend met goede doelen bezig zijn vanuit plaatselijke clubs bestaat het werk van de commissieleden vooral uit enthousiasmering en voorlichting en uit het delen van ervaringen. De interne doelgroep bestaat uit Lions die zich als vrijwilligers willen inzetten voor goede doelen. Menigeen spreekt daarbij de verbetering van basisvaardigheden als goed doel duidelijk aan. Al met al heeft dit geleid tot actie (van minimaal tot maximaal) bij 187 clubs en plaatsen, nog afgezien van het internationale optreden. Dit laatste betreft een hoog-gewaarde spreekbeurt van Prinses Laurentien op de internationale Lionsconferentie in Hamburg, juli 2013, alsook deelname en leiding van internationale en Europese workshops over goede Reading Actions van Lions en Lionsclubs.

 

Dit zijn onze ambities.

Welke concrete acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?

De meest directe bijdrage van Lions Nederland zal betrekking hebben op het versterken van plaatselijk en (boven-)regionaal draagvlak, binnen bedrijven en breed in de regio’s. En op het stimuleren van clubs en leden om zich op dit gebied in te zetten voor het goede doel van de strijd tegen de lage taalvaardigheid. Van belang in dit verband is ook de deelname van Lionsclubs en Lions-leden aan werkgeversnetwerken, plaatselijke taalallianties en taalhuizen, alsook de verwerving van handen, coaches en fondsen die daarvoor nodig zijn.

Ter ondersteuning van wat de leden en clubs doen mag gewezen worden op de bijzondere rol van de zes regio-coördinatoren van Lions Lezen en Schrijven en op de interne media, en de eigen site van Lions Lezen en Schrijven:

  1. De zes regio-coördinatoren bezoeken regionale (werkgevers)bijeenkomsten en plaatselijke clubs – zij brengen een de stimulerende boodschap.
  2. Informatie en stimulerende boodschappen in en via landelijke, regionale en plaatselijke Lions-media, namelijk Lions Magazine, het web-portal nl, nieuwsbrieven, facebook-groepen en andere social media.
  3. De landelijke Lionscommissie Lezen en Schrijven de eigen site nl/Lions_helpen/13176/Lezen_en_Schrijven.html, waar onder andere dit ambitiedocument geraadpleegd kan worden.

 

Wat wilt u bereiken met deze acties?

Met deze acties willen wij bijdragen aan het op de kaart zetten van taalvaardigheid bij bedrijven en instellingen waarmee onze leden contact hebben of actief in zijn. En ook ketenbreed, willen we bijdragen aan het versterken van aandacht en het aanbod van taal voor burgers in de regio’s.

 

Ambassadeursrol

Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. U kunt collega-bedrijven inspireren en stimuleren met uw verhalen en ervaringen. Door deze te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren. Dat kan op allerlei wijze. Via het agenderen van taal als een belangrijke werknemersvaardigheid in overleggen met andere bedrijven, uw branchevereniging of in uw regionale contacten. Het kan ook door publicaties op uw website, in lokale kranten, vakbladen, etc.

Ja, ik ga aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord.

Lionsacties zullen zijn:

  1. De zes districtscoördinatoren Lions Lezen en Schrijven zullen het Taalakkoord promoten in hun clubs en zones. Zij zullen nadruk geven aan lokaal ambassadeurschap van Lions van Lionsclubs en van individuele Lions in de bedrijven waar zij werkzaam zijn.
  2. Het ambassadeurschap voor het Taalakkoord zal bijzondere aandacht krijgen in de commitment van leden, clubs en zones in plaatselijke en regionale taalallianties, aalhuizen en andere beleidsgerichte samenwerkingsverbanden.
  3. Lions Nederland zal via de eigen interne media, zoals Lion Magazine, nieuwsbrieven, web-site, facebook, etc. het ambassadeurschap voor het Taalakkoord onder de aandacht brengen van de clubs en de leden.
  4. De Commissie Lions Lezen Schrijven zal lokale ambassadeursacties van leden en clubs monitoren en rapporteren, met bijzondere aandacht voor aansprekende voorbeelden uit de praktijk, zoals die onder andere al gepresenteerd zijn tijdens het Lionssymposium “Lezen=Groeien!” (31 maart 2016).