Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub ANBI status

A.N.B.I.

Algemeen Nut Beogende Instelling (1)

 

ANBI Informatie. 

Naam :          Stichting Serviceverlening Westland De Glazen Stad

RSIN:            805080867

Adres:           Schout 11, 2671ZR Naaldwijk

Email:            kaaba@kabelfoon.nl

A.N.B.I. gegevens te vinden op de pagina onder  "clubnieuws"

 

Doelstelling,

De Stichting Serviceverlening Westland De Glazen Stad stelt zich ten doel om de haar ter beschikking komende middelen uitsluitend aan te wenden voor liefdadige, kerkelijke, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende doeleinden.De besteding van de middelen zal - binnen het raam van de Stichting - zoveel mogelijk geschieden in overleg met, casu quo volgens de aanwijzingen van de Lionsclub Westland "De Glazen Stad".

 

Hoofdlijnen beleidsplan. 

Het beleid van de stichting is gericht op verwezenlijken van de doelstelling; met name door beheer van gelden die door de Lionsclub Westland ‘De Glazen Stad’ via fondsenwerving verworven worden ten dienste van door de Lionsclub te benoemen organisaties met een maatschappelijke, niet winstgerichte, doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden. Jaarlijks adviseert het bestuur van de Lionsclub het bestuur van de Stichting over schenkingen aan maatschappelijke organisaties. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De bestuurders van de stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders van de stichting zijn leden van de Lionsclub Westland ‘De Glazen Stad’. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.

 

Bestuurssamenstelling van de stichting

Voorzitter:             M. Bak

Secretaris:            A.C.W. Koppens

Penningmeester:  S. P.J. Zuidgeest

 

Beloningsbeleid 

De bestuurders van Stichting Serviceverlening Westland "De Glazen Stad" ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Serviceverlening Westland De Glazen Stad heeft geen personeel in dienst. 

 

Activiteitenverslag. 

De activiteiten van Stichting Serviceverlening Westland "De Glazen Stad" bestaan [en hebben dus ook over 2014 en 2015 bestaan] uit de organisatie van een fondswervende "Aspergeavond"ten behoeve van het goede doel. De opbrengst van de avonden ging in de afgelopen jaren grotendeels naar de stichting Avieren ( 2016), make a Wish Nederland, Stichting kikkeropfleurdoos ( 2015), Myosotis en Ebola actie (2014). daarnaast verzorgt de Stichting jaarlijks een Valentijnsactie waarbij een bepaalde groep Westlanders in het zonnetje worden gezet. ten slotte organiseert zij een Vredesposterproject, als onderdeel van de internationale Vredesposter wedstrijd van Lions International. daarbij vindt de Serviceclub een samenwerking met Vluchtelingenwerk Zuidwest- Nederland. In dit kader werken zo'n 200 kinderen in het Westland aan een vredesposter, waarbij zij hun ideeën over het leven in vrede tot uiting brengen in een zelfgemaakte poster. 

 

Verkorte staat van baten en lasten en balans over de afgelopen 3 jaren; voorgenomen bestedingen;

De balans en staat van baten en lasten wordt binnen 6 maanden na einde boekjaar opgemaakt.Verkorte staat van baten en lasten ( in euros):

 

                                                                         2016                          2015                       2014

Baten                                                                                               27.114                    27.155

Lasten                                                            (9.411)                      (10.344)

Donaties                                                                                         (18.000)                 (11.000)

Resultaat                                                             ntb.                          (297)                     5.811

Verkorte balans                                       1-12-2016                31-12-2015             31-12-2014       

Activa

Vorderingen                                                                                      2.414                            30

Liquide middelen                                                                              18.654                      21.411

                                                                              ntb                      21.068                      21.441

Passiva

Stichtingsvermogen                                                                    21.068                      21.365

Schulden                                                                                                0                            76

                                                                           ntb.                     21.068                      21.441

 

Toelichting:

Van het Stichtingsvermogen ultimo 2015 was 10.000,-- euro bestemd voor besteding aan twee goede doelen, te weten Inloophuis Carma en Lunchroom Bijzonder. In het kalenderjaar 2016 heeft uitkering aan deze goede doelen plaatsgevonden.