Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden en privacy

Deze website is een portal voor leden en belangstellenden. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze site.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Lionsclub Berkel en Rodenrijs, gevestigd op Diamant 73 in Berkel en Rodenrijs. Lionsclub Berkel en Rodenrijs handelt hierbij zorgvuldig, zodat voorkomen wordt dat deze gegevens in handen vallen van derden, die niet genoemd zijn in dit reglement.


1.1 Bezoekersgegevens

Om gebruikte maken van de gratis diensten van de site, zoals downloaden, printen, abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker eenmalig een formulier in. Hierdoor ontstaat een relatie tussen de betreffende bezoeker en LC Berkel en Rodenrijs. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor: het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. Een bezoeker loopt op onze site geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

 

 

1.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn mini-bestandjes die op de PC van de bezoeker worden geplaatst. Deze hebben uitsluitend tot doel het surfen van de bezoeker op de website gemakkelijker te maken. Zo onthoudt een cookie de gegevens die een bezoeker op een formulier heeft ingevuld, zodat die bezoeker dat formulier bij een volgende actie niet opnieuw hoeft in te vullen. Ook zorgen cookies ervoor dat u niet voortdurend dezelfde banner te zien krijgt.


1.3 Andere partijen

De website van Lionsclub Berkel en Rodenrijs bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het doemin van Lionsclub Berkel en Rodenrijs liggen. Lionsclub Berkel en Rodenrijs is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Lionsclub Berkel en Rodenrijs naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

 

1.4 Wijzigen

Lionsclub Berkel en Rodenrijs behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de webiste .

 

2. Disclaimer

De website van Lionsclub Berkel en Rodenrijs (www.lionsberkelenrodenrijs.nl) is een website van Lionsclub Berkel en Rodenrijs. Ondanks de constante zorg en de aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de webiste, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.
Ook kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor u die informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen. De website garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
De informatie op de website wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.